Juridische Kennisgeving

Juridische Kennisgeving – Aansprakelijkheid

Het is de bedoeling van Donckers N.V. dat de informatie die zij op deze website verstrekt, actueel en juist is. Nochtans kan deze informatie, die Donkers N.V. u gratis ter beschikking stelt, ondanks alle inspanningen, tikfouten, technische en andere fouten bevatten.
De informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Deze website is dan ook niet meer dan een hulpmiddel, zij het een bijzonder waardevol hulpmiddel.

Alle informatie die weergegeven wordt op deze website is louter indicatief en Donckers N.V. vestigt er uw aandacht op dat zij in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze website worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan.

Teksten, lay-out, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht beschermd.
Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, verspreiding, aanpassing of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van onze websites, om het even onder welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De auteursrechten berusten bij Donckers N.V.. Alle rechten zijn voorbehouden. De website bevat illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van klanten, leveranciers en partners vallen.

Privacy beleid

Donckers NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, kunt u terecht op info@donckers.be.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en diensten/producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacy verklaring te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Verwerkingsdoeleinden

Donckers NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten-, leveranciers- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites en diensten/producten, aangeboden door onszelf of door onze partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Rechtsgrond(en) van de verwerking (schrappen of vermelden naargelang het geval)

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van verordening 2016/679 van het Europees parlement dat in voege is van 27 april 2016, over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Een betrokkene moet het recht hebben om hem over persoonsgegevens te laten rectificeren en dient te beschikken over een „recht op vergetelheid” wanneer de bewaring van dergelijke gegevens inbreuk maakt op deze verordening die of op Unierecht of het lid statelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Meer bepaald moeten betrokkenen het recht hebben hun persoonsgegevens te laten wissen en niet verder te laten verwerken wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer de betrokkenen hun toestemming hebben ingetrokken of bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, of wanneer de verwerking van hun persoonsgegevens op een ander punt niet met deze verordening in overeenstemming is.

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Donckers NV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Donckers NV verbonden zijn of met enige andere partner van Donckers NV;

Donckers NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en leveranciersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van verordening 2016/679 van het Europees parlement.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

– Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@donckers.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over de mogelijkheid om Donckers NV op de hoogte te stellen van een inconsistentie in zijn/haar persoonsgegevens of beheer ervan via de website: https://donckers.be/contact/suggesties-en-opmerkingen/.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

© 2024 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR